Privacy Statement

(Ver)binden, dromen, durven en doen zijn belangrijke pijlers van Inter Solutions BV. Wij hechten eraan u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Vanaf 25 mei 2018  is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. We hebben onze privacy statements in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels. Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy Statement. Inter Solutions vindt de privacy van haar cliënten (prospects, opdrachtgevers, kandidaten, interim managers, werknemers ), alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de wetgeving hieraan stelt.

Contactgegevens

Inter Solutions BV (Inter Solutions) is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Amsteldijk Zuid 195 , 1188VP in Amstelveen. Telefonisch kunt u ons bereiken op 0031655355165, per e-mail via info@inter.solutions

Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Inter Solutions persoonsgegevens verwerkt.

Dit Privacy Statement is van toepassing op:

 • Cliënten van Inter Solutions.
 • Potentiële cliënten met wie Inter Solutions contact heeft gelegd of wil leggen.
 • Bezoekers van de website van Inter Solutions.
 • Ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Inter Solutions.
 • Alle andere personen die contact opnemen met Inter Solutions of van wie Inter Solutions persoonsgegevens verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van blogs en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke Social Media platforms.

 Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy Statement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van een opdracht.
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere web formulieren.
 • Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars, cursussen etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes .

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Inter Soltuions BV is een (in)nationaal werkend Werving, Selectie en interim bureau, gespecialiseerd in het vinden van Toptalent. Daarnaast verlenen wij gerelateerde diensten op het gebeid van Interior & Styling en Connecting Business Services, Hierbij treedt Inter Solutions in de meeste situaties op als intermediair

 Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van HR gerelateerde dienstverlening (bemiddeling, recruitment, detachering, interim management, coaching en training). Als ook Interior & styling (inrichting huizen en kantoorpanden) en Connecting Business Services. Dit laatste biedt een breed palet aan maatwerkoplossingen gericht op samenwerking met andere partijen (legal, locatiemangement of M&A begeleiding).

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten.
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld .
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven).
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne  controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

 • IP-nummer.
 • Uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd – of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.
 • Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen.
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn.
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.
 • Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin is Inter Solutions verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

 Technische informatie en cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat  wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Inter Solutions maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookie verklaring.

 Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
 • Pasfoto en video (introductie) – op vrijwillige basis.

Op het moment dat u voor Inter Solutions kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning.

Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.

Inter Solutions legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen

Inter Solutions kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

kandidaten (indien u (nog) niet voor Inter Solutions heeft gewerkt)

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar voor de duur dat een vacature openstaat daarna worden deze gegevens verwijderd.

Indien u voor Inter Solutions werkt/heeft gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven via info@inter.solutions. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Inter Solutions. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Inter Solutions onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Ccontactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

Inter Solutions verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Inter Solutions kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Inter Solutions hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens

Voor kandidaten, zzp-ers en zakelijke relaties:

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen dan kunt u contact opnemen met Inter Solution BV – de directeur Bianca van de Burgt.

Voor overige relaties:

U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Inter Solutions

Beveiliging

Inter Solutions doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: een geautoriseerde heeft toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Inter Solutions met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Inter Solutions , dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen en vragen naar de directeur Bianca van de Burgt via telefoonnummer 0031655355165 of via email: bianca&inter.solutions.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via info@inter.solutions.

 Wijzigingen

Inter Solutions kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van Inter Solutions. Deze versie is opgesteld in mei 2018.